Neokatechumenat


Katechezy ewangelizacyjne  w poniedziałek i czwartek godz. 19.00 w Domu Parafialnym

Droga Neokatechumenalna w Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP zapoczątkowana w 1992r. po katechezach ewangelizacyjnych głoszonych przez katechistów z Warszawy. Przybyli oni do naszej parafii na zaproszenie ówczesnego proboszcza Ks. Jerzego Borsa.

Od tamtej pory, zazwyczaj każdego roku na jesieni, przepowiadana jest Dobra Nowina i chętni mogą włączyć się w Drogę Neokatechumenalną. Informacja o katechezach jest zawsze odpowiednio wcześniej podawana w ogłoszeniach parafialnych.

Spotkania wspólnot odbywają się dwa razy w tygodniu na celebracji Liturgii Słowa Bożego i Eucharystii. Liturgię przygotowuje się w małych grupach, aby była ona żywym świadectwem obecności Pana. Od 1997r. ze starszych wspólnot wybierani są katechiści, którzy przepowiadają Kerygmat w parafii tutejszej oraz w Parafii p. w. Św. Andrzeja Ap. w Łęczycy.

Droga Neokatechumenalna nie jest stowarzyszeniem, ani organizacją lecz drogą do dojrzałej wiary. 
II Sobór Watykański i Magisterium Kościoła wielokrotnie wskazywały na potrzebę katechumenatu po chrzcielnego dla nawrócenia i wzrastania w wierze. Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej „Ecclesia in Europa” mówi: ”głoszenie Ewangelii Nadziei ma zatem pobudzać do przechodzenia od wiary podtrzymywanej społeczną tradycją, choć jest ona godna szacunku, do wiary bardziej osobistej i dojrzałej, oświeconej i płynącej z przekonania” oraz: „W klimacie, w którym łatwo ulec pokusie aktywizmu, również na płaszczyźnie duszpasterskiej, od chrześcijan Europy wymaga się by żyjąc w głębokiej Komunii ze Zmartwychwstałym nie przestawali być Jego rzeczywistym objawieniem. Potrzeba wspólnot, które kontemplując i naśladując Najświętszą Maryję Pannę, obraz i wzór Kościoła w wierze i w świętości, strzegłyby sensu życia liturgicznego i życia wewnętrznego. Przede wszystkim i nade wszystko powinny one chwalić Pana, modlić się do Niego i słuchać Jego Słowa. Tylko w ten sposób będą mogły poznać Jego tajemnicę i żyć całkowicie w odniesieniu do Niego, jako członki Jego wiernej Oblubienicy.”
U podstaw Drogi Neokatechumenalnej leży to, co najważniejsze w chrześcijaństwie: głoszenie Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, który nadaje sens krzyżowi każdego człowieka.

Cały przebieg Drogi opiera się na trójnogu: Słowo Boże, Liturgia i Wspólnota. Wspólnota jest środowiskiem, w którym Słowo Boże rozbrzmiewa i działa z mocą. Eucharystia jest miejscem, gdzie karmieni Ciałem i Krwią otrzymujemy życie Jezusa Chrystusa. Ta droga wiary i nawrócenia prowadzi do narodzin, w każdym z nas, nowego człowieka, z nowym sercem, zdolnego kochać tak, jak Jezus Chrystus.

W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 2008r.  Papież Benedykt XVI definitywnie zatwierdził Statut Drogi Neokatechumenalnej.

Droga Neokatechumenalna – powszechnym dziedzictwem Kościoła


powrót

Galeria